HOME 100% DATE FIX ANKFREE FORUM
CLICK HERE
» Forum Posting Rules +++++++
Get Fix JODI AND PANNA
In Kalyan and Main Mumbai
With Master Mind SURYA BHAI
Call :- 07709718594


You are not logged in, Login First..


khan786
23 Jun 04:11:08 pm

Datefix Manager [Online]
KALYAN
OPEN
FIX

480~~~390

22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222

Sup___7__0__5

JODI _20_25_70_75

SUP__52_57_02_07

340_280_230
890_370_780

Good ***** luck
Share On Whatsapp


DANISH*BHAI
23 Jun 04:03:39 pm

Top Guesser [Online]
KALYAN GAME FIX

DATE:-23-6-2018

STRONG OPEN

8
88
888
8888
88888
888888
8888888
88888888
888888888
8888888888
88888888888
888888888888
8888888888888
88888888888888
888888888888888
8888888888888888
88888888888888888
888888888888888888
99999999999999999
9999999999999999
999999999999999
99999999999999
9999999999999
999999999999
99999999999
9999999999
999999999
99999999
9999999
999999
99999
9999
999
99
9

SUPPORT OPEN

0__________1

STRONG JODI

80__89__90__91

01__09__10__19

DANISH BHAI____!!!!
Share On Whatsapp


RAJ KUMAR
23 Jun 02:25:01 pm

Member [Online]
*MILAN DAY*
*SUPER FIX GAME*
*********************
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
**********************
(129/246/390/237/589)
**********************
{24}{29}{23}{28}{20}{25}
Share On Whatsapp


RAJ KUMAR
23 Jun 02:24:55 pm

Member [Online]
RAJDHANI DAY
[SIGNAL DHAMAKA GAME]
*********************
[333]
[333]
[333]
[333]
[333]
[333]
[333]
[333]
[333]
**********************
[148] [689] [490] [247] [337]
**********************
[30] [35] [32] [37] [34] [39]
Share On Whatsapp


RAJ KUMAR
23 Jun 02:24:44 pm

Member [Online]
*KALYAN *
*SUPER FIX GAME*
*********************
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
**********************
(128/146/290/137/470)
**********************
{12}{17}{10}{15}{14}{19}
Share On Whatsapp


Jk
23 Jun 02:22:19 pm

Member [Online]
🌹🌹Kalyan 🌹🌹
_______________________

Set_1

== == ==[60]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == 24 == ==
== == == == == ==
== == == 42 ==[60]


Current line


== == ==[53]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == 42 == ==
== == == == == ==
== == == 24 ==[??]


Set_2


== == ==[76]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == == == 25
== == == == == ==
== == == == ==[76]

Current line

== == ==[53]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == == == 25
== == == == == ==
== == == == ==[??]


Open
____________________


555555
555555
555555
555555
555555

🌹___jodi___🌹


[[. 53. ]]

🌹__________🌹Chaapega

💯 💯 💯💯 💯💯💯
%%%%%%%%%%%%%%
Share On Whatsapp


Jk
23 Jun 02:22:19 pm

Member [Online]
🌹🌹Kalyan 🌹🌹
_______________________

Set_1

== == ==[60]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == 24 == ==
== == == == == ==
== == == 42 ==[60]


Current line


== == ==[53]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == 42 == ==
== == == == == ==
== == == 24 ==[??]


Set_2


== == ==[76]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == == == 25
== == == == == ==
== == == == ==[76]

Current line

== == ==[53]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == == == 25
== == == == == ==
== == == == ==[??]


Open
____________________


555555
555555
555555
555555
555555

🌹___jodi___🌹


[[. 53. ]]

🌹__________🌹Chaapega

💯 💯 💯💯 💯💯💯
%%%%%%%%%%%%%%
Share On Whatsapp


Jk
23 Jun 02:22:18 pm

Member [Online]
🌹🌹Kalyan 🌹🌹
_______________________

Set_1

== == ==[60]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == 24 == ==
== == == == == ==
== == == 42 ==[60]


Current line


== == ==[53]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == 42 == ==
== == == == == ==
== == == 24 ==[??]


Set_2


== == ==[76]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == == == 25
== == == == == ==
== == == == ==[76]

Current line

== == ==[53]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == == == 25
== == == == == ==
== == == == ==[??]


Open
____________________


555555
555555
555555
555555
555555

🌹___jodi___🌹


[[. 53. ]]

🌹__________🌹Chaapega

💯 💯 💯💯 💯💯💯
%%%%%%%%%%%%%%
Share On Whatsapp


Jk
23 Jun 02:22:18 pm

Member [Online]
🌹🌹Kalyan 🌹🌹
_______________________

Set_1

== == ==[60]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == 24 == ==
== == == == == ==
== == == 42 ==[60]


Current line


== == ==[53]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == 42 == ==
== == == == == ==
== == == 24 ==[??]


Set_2


== == ==[76]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == == == 25
== == == == == ==
== == == == ==[76]

Current line

== == ==[53]== ==
== == == == == ==
== == == == == ==
== == == == == 25
== == == == == ==
== == == == ==[??]


Open
____________________


555555
555555
555555
555555
555555

🌹___jodi___🌹


[[. 53. ]]

🌹__________🌹Chaapega

💯 💯 💯💯 💯💯💯
%%%%%%%%%%%%%%
Share On Whatsapp


RJ BOSS
23 Jun 02:19:47 pm

Member [Online]
___________________________

RAJDHANI DAY LEAK RESULT
___________________________✭5✭
✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭5✭
✭5✭5✭
✭5✭


___________________________

SINGLE LEAK JODI
___________________________✭57✭

___________________________
Share On Whatsapp


RJ BOSS
23 Jun 02:19:40 pm

Member [Online]
___________________________

MILAN SINGLE DERBY JACKPOT
___________________________✭9✭
✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭9✭
✭9✭9✭
✭9✭


___________________________

SINGLE GUARANTED JODI
___________________________


✭99✭

___________________________
Share On Whatsapp


RJ BOSS
23 Jun 02:19:32 pm

Member [Online]
___________________________

KALYAN SINGLE GAME
___________________________
✭6✭
✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭6✭
✭6✭6✭
✭6✭___________________________

SINGLE STRONG JODI
___________________________


✭66✭

___________________________
Share On Whatsapp


RJ BOSS
23 Jun 08:21:12 am

Member [Online]
GOOD MORNING ✨🌸🌸✨🌸🌸✨
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
✨🌸🌸🌸🌸🌸✨
✨✨🌸🌸🌸✨✨
✨✨✨🌸✨✨✨
Share On Whatsapp


khan786
22 Jun 11:04:39 pm

Datefix Manager [Online]
MUMBAI
CLOSE
FIX

140~~~780

55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555
55555555555555

Sup__8__0__3

260_370_580
350_280_670

Good ***** luck
Share On Whatsapp


khan786
22 Jun 09:15:09 pm

Datefix Manager [Online]
MUMBAI
OPEN
FIX

345~~~480

22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222
22222222222222

Sup___7__1__6

JODI _21_26_71_76

SUP__12_17_62_67

359_380_240
368_560_790

Good ***** luck
Share On Whatsapp


khan786
22 Jun 06:55:43 pm

Datefix Manager [Online]
Originally Posted By khan786 :
KALYAN
CLOSE
FIX

260~~~567

88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888

Sup__0__5__3

280_230_120
579_357_157

Good ***** luck

CLOSE 279-88888 PASSSS
CLOSE 279-88888 PASSSS
CLOSE 279-88888 PASSSS
CLOSE 279-88888 PASSSS
Share On Whatsapp


khan786
22 Jun 05:36:04 pm

Datefix Manager [Online]
KALYAN
CLOSE
FIX

260~~~567

88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888

Sup__0__5__3

280_230_120
579_357_157

Good ***** luck
Share On Whatsapp


khan786
22 Jun 04:17:45 pm

Datefix Manager [Online]
KALYAN
OPEN
FIX

260~~~567

88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888
88888888888888

Sup__0__5__3

JODI _81_86_01_06

SUP_51_56_31_36

280_230_120
579_357_157

Good ***** luck
Share On Whatsapp


[ Page 113 of 321   ]  [ First ]   [ Back ]   111    112    113    114    115    [ Next ]   [ Last ]
Total Comments: 5772
KALYAN DATE FIX GAME
आज का गेम 100% फिक्स ओर फायदेमंद हे
सिर्फ़ एक गेम बदलेगा आपकी जिंदगी
जो आज तक हमसे जुडा है वो सिर्फ़ एक बार में मालामाल हुआ है
आज कल्याण बाजार में सिंगल जोडी 2 पत्ती
सीधा मटका आफ़िस के मेनेजर से लीक [101% अचूक]
क्या आप भी सिर्फ़ एक दिन में अचूक जोडी खेलकर पूरा लोस कवर करके लखपती बनना चाहोगे
तो अभी एडवांस चार्ज देकर गेम लेकर माला माल हो जाओ
एडवांस चार्ज मात्र
3500/- (1 Days)
5100 / - (Weekly)

एडवांस बुकिंग के बाद ही आपको रिजल्ट के 2 घंटे पहले कल्याण बाजार मे सिंगल जोडी 2 पत्ती आपके मोबाइल पर् SMS से देंगे
24 घन्टे मोबाईल चालू 
Call 
☞ मटका ऑफीस मुम्बई ☜ 
02233492050
02233492050
Kalyan Matka
Search Engine Optimization
Back Home
About Us Contact Us Blog